Blues-Freak

Dä Typ weed enjelivvert,
un d'r Arz sät zo im,
wann hä su wiggermät,
weed hä dutsecher sterve.

„Maach kein Wetze, Mann!“
sät dä Freak,
„ich ben nor he,
öm meer de Hoor schwatz ze färve

.“ Jetz litt dä Typ jewäsche
em wieße Bett am Dropp
op d'r Intensivstazijon em Ihrefelder Krankehuus;

singk dä Krankeschwester vör,
wat Muddy Waters sung,
weil hä sich denk:
„Su kumm ich flöck he widder rus.“

Sing längste Naach fängk an,
fängk an am nöchste Morje.
Un Jott em Himmel sät:
„Du küß nit ren! Dat häste doch jewoß!“

„Maach kein Wetze, Mann!“
sät dä Freak,
„mich interesseet nor eins:
Wä singk em Himmel bei üch he d'r Blues?“

„Ming Mamm läv met d'r Fläsch.
Mingen Ahl, dä sitz em Knaß.
Mi Schwesterche schaff an om Strech,
un mich han se jeschaß.

Wie et ussüht, leev Herrjöttche,
su bliev meer bloß ne Joint,
en Fläsch un d'r Blues.“

„Han Kölle off verloße,
vill vun d'r Welt jesin.
Ming Heimat wore de Stroße.
Ävver jetz es nix mih dren.

He, Herrjott met dem Ruuschebaat,
maach keine op bestuß:
Maach de Pooz op!
Ich singe he d'r Blues.“

„I've got a blond in Chicago,
got ene Fuss en Tennessee.
But a brown here in Cologne
once made ne Penner out of me.
And it looks like I'm never gonna
cease my wandering.“

„Es mi Jeseech och wie nen Emmer,
ming Schnüß och ohne Zäng:
Ich treff mich he met Jimi,
met Alexis un dä Jäng.
Die waden allt met Piefjer un Fläsche,
voll met 'booze'.
Met denne sing ich he d'r Blues.“

„Wat soll ne Typ wie ich allt maache?
Ming Fläsch es leer, d'r Joint es us.
Han nix am Hot met andere Saache.
Mi Levve, mi Levve es d'r Blues."

Diese Seite ist Bestandteil von coelle.de