Neonazis rus us Kölle

Mer han Flönz un Spaghetti, mer han Döner un Sushi;
mer drinke Kölsch un Raki, un mänchmol sujar Tee;
mer heiße David, Pitter, Ali un Uschi, Marie un Sherife.

Mer bedde en d’r Synajoch, em Dom, en d’r Moschee;
mer danze en d’r Hoonstroß un ziddere mem FC;
mer klüngele em Rothuus, mer fiere WJT * -
un mer wade op de KVB.

Mer han et kölsche Hänneschen, de Bläck Fööss un d’r Böll.
Die zwölf Johre met dem Schnäuzer – nä – die braaten uns de Höll!
Mer han Edelweißpirate un d’r Willi Ostermann -
un an die kütt keiner dran. e

Refrain:
Neonazis rus us Kölle!
Neonazis rus us Kölle!
Neonazis rus us Ihrefeld,

denn he well üch keiner han!

 

Neonazis raus aus Köln!

Wir haben Blutwurst und Spaghetti, wir haben Döner und Sushi;
wir trinken Kölsch und Raki, und manchmal sogar Tee;
wir heißen David, Pitter, Ali und Uschi, Marie und Sherife.

Wir beten in der Synagoge, im Dom, in der Moschee;
wir tanzen in der Hornstraße und zittern mit dem FC;
wir klüngeln im Rathaus, wir feiern WJT * - (* = Welt-Jugend-Tag 2005)
und wir warten auf die KVB.

Wir haben das Kölner Hänneschen, die Bläck Fööss und den Böll.
Die zwölf Jahre mit dem Schnäuzer – nein – die brachten uns die Hölle.
Wir haben Edelweißpiraten und den Willi Ostermann –
und an die kommt keiner ran.

Refrain:
Neonazis raus aus Köln! (3X)

denn hier will euch keiner haben!

Text: rollybrings 2006 Musik: traditional / John Brown’s body / Glory, glory hallelujah

// G / G / G / em // C / C / G / G // G / G / hm / em // am / D / G / G //